University Administration

Dr. Zafar Javed
Dr. Sajjad Ahmad Baig
M. Zabihullah Khan
Dr. Zulfiqar Ali
Abid Bashir
Dr. M. Bilal Qadir
Dr. Syed Talha Ali Hamdani
Dr. Munir Ashraf
Dr. Abher Rasheed
Dr. Yasir Nawab
Dr. Sheraz Ahmad
Dr. Nadeem Nasir
Dr. Muhammad Asif
Nasir Ali Saim