University Administration

Dr. M. A. Habib
Dr. Khubab Shaker
Dr. Zafar Javed
Dr. Sajjad Ahmad Baig
Muhammad Zabihullah Khan
Abid Bashir
Dr. Munir Ashraf
Dr. Abher Rasheed
Dr. Sheraz Ahmad
Dr. Nadeem Nasir