University Administration

Dr. M. A. Habib
Dr. Zafar Javed
Dr. Sajjad Ahmad Baig
Muhammad Zabihullah Khan
Dr. Zulfiqar Ali
Abid Bashir
Dr. Muhammad Bilal Qadir
Dr. Syed Talha Ali Hamdani
Dr. Munir Ashraf
Dr. Abher Rasheed
Dr. Yasir Nawab
Dr. Sheraz Ahmad
Dr. Nadeem Nasir
Nasir Ali Saim